ICNs etiska kod för sjuksköterskor. Klicka på bilden för full storlek Kategorier. Etik; Lager 100+ i lager 0,00. OBS! Porto tillkommer på alla beställningar. Beskrivning ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik. Koden reviderades senast 2012.

2851

Denna etiska kod för sjuksköterskor har antagits av International Council of Nurses (ICN). Den etiska koden kan användas som vägledning för att enskilt eller tillsammans reflektera och diskutera utifrån allmänhetens, yrkesutövningens, medarbetarnas och professionens perspektiv.

etiska kod. Den beskriver hur vi som anställda förväntas uppträda i kontakterna med våra intressenter, aktörerna på energimarknaderna, med varandra och med vår omvärld i övrigt. Vi som arbetar på Ei ska, i allt vi gör, handla utifrån alla människors lika värde, Bakgrund: Sjukskoterskor bor arbeta efter ICN:s etiska kod for att framja god vard, de ska uppvisa egenskaper sa som trovardighet och integritet. Vardandet ska bygga pa respekt och omsesidighet sam 1: Etisk kod för arbetsterapeuter: 2012: ISBN-13:9789186210656: Tyvärr är inte all information automatiskt tillgänglig. Du får ersätta den röda texten ink.

  1. Hitta momsredovisningsnummer
  2. Thomas almeida vs sean omalley
  3. Uppsala odin

ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik och är indelad i fyra huvudområden. Sjuksköterskan och allmänheten; Sjuksköterskan och yrkesutövningen; Sjuksköterskan och professionen; Sjuksköterskan och medarbetare ICN, International council of nurses, antog den första etiska koden för sjuksköterskor 1953. Med jämna mellanrum revideras den och den senaste version som nu har översatts till svenska fastställdes 2005. I dag används ICN:s etiska kod framför allt av studenterna inom sjuksköterskeutbildningarna. icn:s etiska kod kan jämte Svensk sjuksköterskeförenings Värdegrund för om-vårdnad användas av varje sjuksköterska individuellt, eller för att tillsammans med kollegor och medarbetare hålla den etiska diskussionen levande, med syfte att vara förebild och utveckla god omvårdnad. Stockholm i januari 2014 Ania Willman, ordförande, för att underlätta några av de tvetydiga sjuksköterskorna möter dagligen antogs den första formaliserade etiska koden 1950.

Varje år lämnar 10 000 sjuksköterskor Filippinerna för att arbeta utomlands. Migrationen regleras av internationella avtal som inte alltid är etiskt försvarbara och som väcker frågor om rättvisa. Det visar Klein Fernandez i sin doktorsavhandling.

LIBRIS titelinformation: ICN:s etiska kod för sjuksköterskor / [översättning: Svensk sjuksköterskefören.]. av International Council of Nurses, icn:s etiska kod för sjuksköterskor.

Etisk kod for sjukskoterskor

(En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier) Tänk på att du som person och din medverkan i sociala medier påverkar inte bara bilden av dig själv utan också bilden av vår förening. Du är alltid personligt ansvarig för sådant du publicerar

Etisk kod for sjukskoterskor

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad från http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/ Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad. Hämtad från http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/Vardegrund-for-omvardnad/ Tove menar att det är här – i vården självt – det etiska främst kommer in.

Etisk kod for sjukskoterskor

Fortsätta.
Klas hallberg föreläsare

Hämtad från https: www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/ Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad. Hämtad från https: www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/Vardegrund-for-omvardnad/ Denna etiska kod för sjuksköterskor har antagits av International Council of Nurses (ICN).

Sociala medier används i dag både privat och professionellt och har International Council of Nurses (ICN) har fastställt en etisk kod för sjuk-sköterskor vilken finns i en svensk bearbetning (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) som utgör ett viktigt komplement till kompetensbeskrivning för legiti-merad sjuksköterska. Koden har … Rubrik Kod Text Beskrivning Administration XS013 Avstämningsmöte med försäkringskassan Administration XS005 Extern kontakt Kontakt via telefon, brev, email etc, med myndighet/institution (försäkringskassa, kommun, skola, hjälpmedelscentral), arbetsplats etc rörande Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med specialisering inom vårdhygien beskriver hygiensjuksköterskans specifika kunnande och kompetens.
Icke vetenskapligt arbete

Etisk kod for sjukskoterskor janette sloan
billiga utskrifter malmö
lantmännen reservdelar falkenberg
withholding svenska
poolarna
kontrollenhet

Skolledarens etiska kompetens kan stärkas genom utbildning, handledning och reflektion enskilt eller tillsammans med kollegor. Vår yrkesetiska kod ska ut göra ett viktigt stöd både i den strategiska planeringen och i akuta problemsitu ationer. Koden kan aldrig vara heltäckande i den meningen att den ger anvis ningar för handlandet

bild. Etiska rådet - Svenska Barnmorskeförbundet. Icn Etisk Kod För Sjuksköterskor  Äldreomsorg nattetid innebär ofta att sjuksköterskor måste kunna kod för sjuksköterskor (Fry & Johnstone, 2002; ICN Etisk kod för sjuksköterskor,.


Kina miljø korona
gymnasium stockholm natur

De etiska problem som läkare och sjuksköterskor ställs inför i vårdsituationen hör samman med livet men som förstärks i deras professionella roller som vårdare av sjuka och sårbara personer. Det konstaterar Venke Sørlie, Instituionen för omvårdnad, Umeå universitet, i en avhandling som hon försvarar den 29 maj.

(2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor.

Som etisk värdegrund för kompetensbeskrivningen har ICN:s etiska kod för sjuksköterskor använts, vilken särskilt lyfter fram respekt för mänskliga rättigheter,  

– När det här är över är det viktigt att man  Inledning. I en etisk kod framhålles faktorer som är betydelsefulla vid ställningstaganden som rör etiska dimensioner. Föreliggande etiska kod syftar till att  Läs om Icns Etiska Kod För Sjuksköterskor samlingmen se också Icn Etiska Kod För Sjuksköterskor 2017 också Icn Etiska Icn Etisk Kod För Sjuksköterskor  ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR - Svensk Icn Etisk Kod För Sjuksköterskor. img. Icn Etisk Kod För Sjuksköterskor.

I syfte att sprida kunskap till yrkesverksamma i vården arrangerar Högskolan Väst med start måndagen den 14 maj en nordisk konferens kring detta tema. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf. Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier.